مذاکره خرید سامانه حامی با حضور نماینده شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام

روز چهارشنبه مورخ 1396/03/03، با حضور نماینده ی شرکت محترم توزیع نیروی برق استان ایلام، صحبت های نهایی به منظور خرید سامانه بازرسی و رسیدگی به شکایات انجام شد.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا