واحد مالی اداری

واحد مالی اداری شرکت مهندسی یلدا، با انجام عملیات مالی شرکت (اعم از محاسبه هزینه پروژه ها، خریدها، درآمدها، حقوق و مزایای کارکنان ، بهای تمام شده اموال، کنترل جریان نقدینگی، وصول مطالبات) ، تهیه گزارشها، صورتهای مالی (ترازنامه ، صورت سود و زیان و ...) و تنظیم بودجه بر اساس فعالیتها و برنامه های مصوب، تهیه و ارائه گزارشهای تخصصی و تجزیه و تحلیل آمار و اطلاعات مورد نیاز در زمینه فعالیتهای مالی، حسابداری، شرایط مناسبی جهت اتخاد تصمیمات مدیریتی و همچنین تدوین اهدف و استراتژی شرکت ایجاد نموده است.

خدمات بخش مالی و اداری

پیگیری وضعیت نامه های ارسالی و دریافتی

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا