استقرار نسخه تحت اندروید سیستم وصول مطالبات خدمات مشترکین توزیع نیروی برق اصفهان

در راستای تسهیل عملیات وصول مطالبات، مکانیزاسیون و حذف کاغذ از فرآیند وصول مطالبات، شرکت مهندسی یلدا اقدام به طراحی و پیاده سازی نسخه تحت اندروید وصول مطالبات نموده است.

نظر به اینکه در حال حاضر، شرکت توزیع نیروی برق استان اصفهان، شرکت توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان، شرکت توزیع نیروی برق استان قم و شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی از این سیستم جهت وصول بدهی انرژی استفاده می کنند لذا حجم وسیع کاربری، ضرورت ایجاد و اجرایی نمودن نسخه تحت اندروید این سیستم را دو چندان نمود و در اسرع وقت، استفاده از تبلت جهت انجام مراحل عملیاتی وصول مطالبات، با امکان مکانیزه کردن ثبت نتیجه قطع، وصل و پیگیری موارد خاص با استفاده از نرم افزار تبلت سیستم وصول مطالبات و ثبت اتوماتیک این موارد درهنگام تخلیه اطلاعات، طراحی، اجرا و ارائه گردید.

شرکت مهندسی یلدا، در عین همراهی با کاربران خود در شرکت های توزیع نیروی برق، همواره  یک گام جلوتر، با نظر به آینده و پیش بینی نیاز آنان، پیش از درخواست ، انجام کار را برای کاربران خود، در این حوزه، کارا و اثربخش نموده است.

امتیازی ثبت نشده است

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا