جلسه مشترک شرکت توزیع برق و آب منطقه ای استان اصفهان با حضور شرکت مهندسی یلدا

در راستای کنترل و مدیریت مصرف بهینه آب های زیر زمینی، جلسه مشترکی در تاریخ 14/08/96 بین شرکت های توزیع برق و آب منطقه ای استان اصفهان و شرکت مهندسی یلدا برگزار گردید. در این جلسه موضوع کنترل پروانه چاه های آب کشاورزی در سمت توزیع برق و همچنین کنترل میزان آب برداشت شده بر اساس میزان قدرت برق در سمت آب منطقه ای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و مقرر گردید بین سیستم های ساماب آب منطقه ای و سیستم جامع خدمات مشترکین و لوازم اندازه گیری-فرازمان توزیع برق از طریق وب سرویس ارتباط برقرار گردیده و اطلاعات مورد نیاز هریک از سیستم ها، از این طریق تامین گردد.

  جلسه مشترک شرکت توزیع برق و آب منطقه ای استان اصفهان با حضور شرکت مهندسی یلدا
  جلسه مشترک شرکت توزیع برق و آب منطقه ای استان اصفهان با حضور شرکت مهندسی یلدا
  جلسه مشترک شرکت توزیع برق و آب منطقه ای استان اصفهان با حضور شرکت مهندسی یلدا

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا