گردهمایی معاونت های خدمات مشترکین اصفهان مرکزی قم

روزچهارشنبه 28/4/96 جلسه ای با حضور معاونین، مدیران و کارشناسان محترم معاونت های خدمات مشترکین شرکت های توزیع نیروی برق استان های اصفهان، مرکزی، قم و نمایندگان شرکت مهندسی یلدا، با هدف اطلاع از رویه های کاری یکدیگر در این حوزه و در راستای هم افزایی و هماهنگی در تغییر و توسعه نرم افزار سیستم جامع خدمات مشترکین_ فرازمان بر گزار گردید.

طی این جلسه راهبردی، موارد زیر، بررسی و تصویب شد:

  1. تشکیل کارگروه های تخصصی متشکل از مدیران و کارکنان هر بخش بمنظور بررسی، تبادل نظر واتخاذ تصمیم نهایی در خصوص ایجاد تغییرات و بهبود  در هر بخشی از سیستم و اطلاع رسانی در خصوص تصمیمات اخذ شده، به شرکت مهندس یلدا جهت توسعه سیستم.
  2. تصمیم گیری در خصوص زمان برگزاری جلسات کارگروه ها که مقرر شد ماهیانه دو روز، در ابتدا و وسط هر ماه جلسه هر کارگروه برگزار گردد.
  3. برگزاری جلسه اعضای کلیه کارگروه ها هر دو ماه یکبار  جهت بررسی موارد و جمع بندی تصمیمات اتخاذ شده.

 

جلسه اول کارگروه ها، در همین روز برگزار گردید

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا