توسعه و پشتیبانی سیستم جامع توزیع نیروی برق استان اصفهان

کارفرما :توزیع نیروی برق استان اصفهان

نماینده کارفرما:آقای خادم جعفری

تاریخ آغاز پروژه :1395/01/01

تاریخ پایان پروژه :1395/12/30

تلفن تماس:36243825-031

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا