توسعه و پشتیبانی سیستم های جامع توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

کارفرما : توزیع نیروی برق شهرستان اصفهان

نماینده کارفرما:آقای شادمان

تاریخ آغاز پروژه :1395/01/01

تاریخ پایان پروژه :1395/12/30

تلفن تماس:36693634-031

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا