فرا سامانه خدمات یکپارچه مشترکین فخیم

کارفرما :شرکت مادر تخصصی توانیر

نماینده کارفرما:آقای مهندس زندی

تاریخ آغاز پروژه :1395/06/01

تاریخ پایان پروژه :1396/12/29

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا