توسعه و پشتیبانی سیستم بازرسی و رسیدگی به شکایات توزیع نیروی برق استان اصفهان

کارفرما :توزیع نیروی برق استان اصفهان

نماینده کارفرما:آقای یزدی 

تاریخ آغاز پروژه :1395/11/01

تاریخ پایان پروژه :1396/11/01

تلفن تماس:36257016-031

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا