سیستم مدیریت تست کنتور و آزمایشگاه

این زیر سیستم به عنوان دومین زیرسیستم لوازم اندازه­ گیری دربرگیرنده کلیه عملیات مربوط به تست کنتوردر حوزه لوازم اندازه گیری می­باشد. عملیات مربوط به این زیر سیستم شامل تقاضای تست کنتور، ثبت نتیجه تست کنتور درمحل و بررسی نتیجه تست در محل می­باشد. برخی از درخواست­ها ممکن است نیاز به فرآیند آزمایشگاه، برآورد مصرف ویا خدمات لوازم اندازه­ گیری داشته باشند که در زیر سیستم مربوطه پوشش داده می­ شوند. در این سیستم درخواست تست کنتور یا از طریق پذیرش مشترک یا ازطریق تست درون سازمانی ثبت می­گردد.

این زیر سیستم شامل­ کلیه عملیات ثبت، انجام مراحل و پیگیری درخواست آزمایش کنتور می باشد.

ثبت درخواست آزمایش به 2 طریق امکان پذیر است : طریق اول زمانی است که یک کنتور در محل برکنار شود و یا معیوب بودن آن توسط مامور تست گزارش گردد. طریق دوم هنگامی است که انجام یک خدمت منجر به تعویض کنتور مشترک گردد که بعد از انجام عملیات تعویض، کنتور برکنار شده به آزمایشگاه ارسال می­ شود. این عملیات شامل درخواست آزمایش کنتور، ارسال کنتور به آزمایشگاه، ورودکنتور به آزمایشگاه و ثبت نتیجه آزمایش می ­باشد.

کارفرما:توزیع برق شهرستان اصفهان
نماینده کارفرما:مهندسی مرسل صالحی
تاریخ انجام پروژه:89-90

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا