بایگانی الکترونیکی خدمات مشترکین

هدف از ایجاد این زیر سیستم تجمیع و یکپارچه سازی بایگانی اسناد و مدارک و پرونده ها در حوزه خدمات مشترکین توزیع نیروی برق برای درخواست­های خدمات و پرونده های مشترکین،به همراه امکان مشاهده در تمامی  زیر سیستم  ها و یرایش متمرکز آنها می باشد.

کارفرما:شرکت توزیع برق اصفهان
کارشناس مسئول:آقای شادمان
تاریخ انجام پروژه:94-95
تلفن تماس:36693634-031

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا