استقرارسیستم جامع خدمات مشترکین و لوازم اندازه گیری

کارفرما :توزیع نیروی برق استان قم

نماینده کارفرما:آقای مهندس غفوری

تاریخ آغاز پروژه :1395/11/15

 تاریخ پایان پروژه :1396/05/16

تلفن تماس:38802822-025

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا