استقرار سیستم جامع لوازم اندازه گیری

مراحلی از فرآیندهای واگذاری انشعاب و خدمات پس از فروش که در حوزه لوازم اندازه گیری انجام می­گیرد در این سیستم به عنوان اولین زیرسیستم لوازم اندازه گیری پوشش داده می­شود. این مراحل عبارتند از تعیین پیمانکارو مامور انجام خدمات، ثبت نتیجه انجام(صورت مجلس نصب و برکناری)، کنترل و نظارت. در این سیستم برای یک درخواست از دو طریق خدمات انجام می ­شود طریق اول درخواست مستقیم مشترک در قسمت پذیرش و طریق دوم وقتی­ که کنتورتوسط مامور در محل تست می­ گردد در صورت معیوب بودن کنتور، برای آن خدمات مورد نیاز انجام می­ گردد.

کارفرما :توزیع نیروی برق استان تهران

نماینده کارفرما:آقای مهندس بابایی

تاریخ آغاز پروژه :1395/10/01

تاریخ پایان پروژه :1396/03/01

تلفن تماس:35081318-021

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا