سیستم مدیریت نصب لوازم اندازه گیری تحت اندروید

نماینده کارفرما :مهندس مرسل صالحی
کارفرما:توزیع برق شهرستان اصفهان
تاریخ انجام پروژه:92-93

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا