جامع تعمیرات و نگهداری پستها و شبکه های توزیع برق اصفهان

کارفرما:توزیع برق جنوب کرمان
نماینده کارفرما:آقای مهندس تدین
تاریخ انجام پروژه:87

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا