پورتال خدمات الکترونیکی خدمات مشترکین توزیع برق

توسط سایت خدمات مشترکین؛ متقاضیان و مشترکین برق می­­توانند از خدمات غیر حضوری بهره مند شوند. خدمات ارایه شده شامل چهار گروه زیر می­باشد.

 • خدمات مربوط به سازمان ها:
  • انشعابات مناطق و سازمان
  • مجموع آخرین بدهی بر حسب منطقه
  • لیست قابل پرداخت مناطق و سازمان
  • صورت حساب مناطق و سازمان برحسب دوره
  • پرداختی های مناطق و سازمان برحسب دوره
  • هزینه راکتیو انشعابات مناطق و سازمان
  • نمودار متوسط مصرف ماهیانه در هر دوره یا سال به تفکیک منطقه
  • نمودار متوسط مصرف ماهیانه مناطق و سازمان درهر سال برحسب ماه
  • مشاهده نمودار متوسط مبلغ ماهیانه در هر دوره یا سال به تفکیک منطقه
  • نمودار متوسط مبلغ ماهیانه در هر دوره یا سال به تفکیک ماه
 • خدمات صورتحساب :
  • مشاهده آخرین بدهی
  • دریافت قبض برق از طریق پیامک
  • مشاهده سوابق قبوض و پرداختی ها
  • رویت آخرین قبض با قابلیت چاپ
  • مشاهده نمودار هزینه مصرف
  • تاریخچه عدم پرداخت صورت حساب
  • مشاهده پیامک های ارسالی
  • مشاهده سوابق خدمات
  • اعلام پرداخت پس از موعد
 • خدمات فروش و پس از فروش :
  • ثبت انشعاب جدید
  • پیگیری درخواست
  • خدمات پس از فروش
  • درخواست افزایش/کاهش آمپر
  • درخواست تغییرنام تغییر تعرفه/گزینه تعرفه
 • برنامه خاموشی ها

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا