بایگانی الکترونیکی خدمات الکترونیکی

هدف از ایجاد این زیر سیستم تجمیع و یکپارچه سازی بایگانی اسناد و مدارک و پرونده ها در حوزه خدمات مشترکین توزیع نیروی برق برای درخواست­های خدمات و پرونده های مشترکین،به همراه امکان مشاهده در تمامی  زیر سیستم  ها و ویرایش متمرکز آنها می باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا