بر آورد مصرف شامل برق های فاقد اشتراک و دارای اشتراک

این سیستم شامل عملیات برآورد مصرف انرژی برای برق­های فاقد اشتراک و دارای اشتراک بر اساس دستورالعمل توانیرمی­باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا