مدیریت آزمایشگاه کنتور

این زیر سیستم شامل­ کلیه عملیات ثبت، انجام مراحل و پیگیری درخواست آزمایش کنتور می باشد.

ثبت درخواست آزمایش به 2 طریق امکان پذیر است : طریق اول زمانی است که یک کنتور در محل برکنار شود و یا معیوب بودن آن توسط مامور تست گزارش گردد. طریق دوم هنگامی است که انجام یک خدمت منجر به تعویض کنتور مشترک گردد که بعد از انجام عملیات تعویض، کنتور برکنار شده به آزمایشگاه ارسال می­شود. این عملیات شامل درخواست آزمایش کنتور، ارسال کنتور به آزمایشگاه، ورودکنتور به آزمایشگاه و ثبت نتیجه آزمایش می­باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا