مدیریت تست کنتور

این زیر سیستم به عنوان دومین زیرسیستم لوازم اندازه­ گیری دربرگیرنده کلیه عملیات مربوط به تست کنتوردر حوزه لوازم اندازه گیری می­باشد. عملیات مربوط به این زیر سیستم شامل تقاضای تست کنتور، ثبت نتیجه تست کنتور درمحل و بررسی نتیجه تست در محل می­باشد. برخی از درخواست­ها ممکن است نیاز به فرآیند آزمایشگاه، برآورد مصرف ویا خدمات لوازم اندازه­ گیری داشته باشند که در زیر سیستم مربوطه پوشش داده می­شوند. در این سیستم درخواست تست کنتور یا از طریق پذیرش مشترک یا ازطریق تست درون سازمانی ثبت می­گردد.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا