مدیریت خدمات لوازم اندازه گیری

مراحلی از فرآیندهای واگذاری انشعاب و خدمات پس از فروش که در حوزه لوازم اندازه گیری انجام می­گیرد در این سیستم به عنوان اولین زیرسیستم لوازم اندازه گیری پوشش داده می­شود. این مراحل عبارتند از تعیین پیمانکارو مامور انجام خدمات، ثبت نتیجه انجام(صورت مجلس نصب و برکناری)، کنترل و نظارت. در این سیستم برای یک درخواست از دو طریق خدمات انجام می­شود طریق اول درخواست مستقیم مشترک در قسمت پذیرش و طریق دوم وقتی­ که کنتورتوسط مامور در محل تست می­گردد در صورت معیوب بودن کنتور برای آن خدمات مورد نیاز انجام می­گردد.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا