وصول مطالبات

در سیستم وصول مطالبات، بدهی هر مشترک به صورت ورودی از سیستم های مبدا (به عنوان مثال: بیلینگ) دریافت می شود و طی یک فرآیند متناسب با کد طبقه بندی (خوش حسابی) اشتراک مطابق برنامه زمان بندی از پیش تعریف شده، تا مرحله حصول نتیجه پیگری می شود. عملیات اصلی در این سیستم عبارتند از: دریافت لیست بدهکاران و شفاف سازی، تهیه لیست و چاپ اخطار، تهیه لیست قطع، تهیه لیست وصل، اعلام وصولی تلفنی، خروج بدهی از لیست، درخواست وصل انشعاب و صدور صورت وضعیت.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا