مامورین قرائت مامورین تشخیص

مامورین تشخیص در برگیرنده کلیه عملیات مربوط به ، ایجاد فایل قرائت، خواندن فایل قرائت، زمانبندی  قرائت ها، ثبت دستی قرائت، کلیه عملیات مربوط به گزارشات(ثبت دستی، ثبت شناسایی جدید، تعیین مشخصات تعرفه، تعیین شماره بدنه کنتور، تعیین صورت حساب ها جهت ابطال، بررسی و ارسال، تایید و عدم تایید گروهی گزارش ها،بررسی مستندات، لیست وصل، اخطار ارائه مستندات، اصلاح مشخصات، قطع، از قلم افتاده) بصورت ثبت خودکار درخواست و انجام بصورت فرآیندی، می باشد. این سیستم امکان ارتباط با تبلت یا موبایل را نیز دارا می­باشد.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا