محاسبه و صدور صورتحساب بیلینگ

سیستم صدور صورتحساب-بیلینگ جهت محاسبه صورتحساب برق مصرفی مشترکین عادی و دیماندی شرکت های توزیع نیروی برق تهیه شده است. این سیستم علاوه بر ایجاد فایل خام قرائت، دریافت قرائت، هایلو گیری خودکار و دستی و صدور صورتحساب تمامی عملیات مربوط به ایجاد سابقه انشعاب، اصلاحات ریالی و غیر ریالی را پوشش می­دهد.

طراحی و پیاده سازی توسط : شرکت فنی و مهندسی یلدا